Watch ORT TV Online live

Ի՞նչ դիտել Ե՞րբ դիտել Ո՞ր ալիքով դիտել
ОРТ
{ "http://www.tvcuyc.am/arm/Watch/ORT-tv-online": { "comments": { "data": [ { "id": "10150514469332659_25311515", "from": { "id": "1165538330", "name": "Sofia Manukyan Gagiki" }, "message": "so where is the video stream?", "can_remove": false, "created_time": "2012-12-10T08:14:37+0000", "like_count": 0, "user_likes": false }, { "id": "10150514469332659_21736702", "from": { "id": "100001981031947", "name": "Hovhannes Hovhannisyan" }, "message": "tvcuyc.am", "can_remove": false, "created_time": "2012-02-18T09:22:13+0000", "like_count": 1, "user_likes": false }, { "id": "10150514469332659_21854046", "from": { "id": "1102247709", "name": "Tiko Matevosyan" }, "message": "es xiya xshum?", "can_remove": false, "created_time": "2012-02-26T20:12:50+0000", "like_count": 1, "user_likes": false }, { "id": "10150514469332659_23563126", "from": { "id": "531692870", "name": "Luisa Manuciarian" }, "message": "Ti adorooooo Italiaaaaa!", "can_remove": false, "created_time": "2012-07-10T20:22:23+0000", "like_count": 1, "user_likes": false }, { "id": "10150514469332659_26755637", "from": { "id": "100005453045552", "name": "\u0410\u043d\u0433\u0435\u043b\u0438\u043d\u0430 \u042e\u0445\u0430\u043d\u0430\u0435\u0432\u0430" }, "message": "kaaaaaaaaaaaaassssssssssssssssssssssssssssssss", "can_remove": false, "created_time": "2013-04-21T12:05:38+0000", "like_count": 0, "user_likes": false } ], "paging": { "cursors": { "after": "MQ==", "before": "NQ==" } } } }}
This div will be turned into a dynamic clock
Ժամային գոտի՝ UTC+4
cisco training center

Cisco ուսումնական կենտրոն

Freegames.am
babelon

Babelon ուսումնական կենտրոն